Vedtægter

Foreningsvedtægter for ROKK

18. April 2011, Jesper Laustsen

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Roskilde Klatreklub blev stiftet i 2001 og har hjemsted i Roskilde kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke alle former for klatresport med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.

Gennem klatring er det formålet at give medlemmerne en bedre forståelse af sig selv og andre.

Ved klatring i det fri er formålet at lære medlemmerne at begå sig sikkert og under hensyntagende til naturen.

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver med interesse for klatresport uanset alder.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og at leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Afslag på medlemskab kan efter anmodning, behandles på generalforsamlingen.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt ved indmeldelsesblanket. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil udmeldelse ske, uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver to tredjedele af de afgivne stemmer.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og ved brev til alle klubbens medlemmer

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med indkomne forslag og det reviderede regnskab, publiceres senest 7 dage før generalforsamlingens start på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i klubben.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

13) Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Første punkt på dagsordenen ledes af foreningens siddende formand. De øvrige punkter ledes herefter af den valgte dirigent.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (flere end halvdelen af de afgivne stemmer). Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal (flere end to tredjedele af de afgivne stemmer), jf. §§ 17 og 18.

Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et medlem forlanger det. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, af-stemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Begæring om den ekstraordinære generalforsamling skal vedlægges dagsorden.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere op til 4 medlemmer. Formanden er på valg i lige år, medens kassereren og sekretæren er på valg i ulige år. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for et år ad gangen og er således på valg hvert år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret, jf. § 9.

Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne herunder formand og kasserer skal være myndige personer.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten skal forsynes med revisorens påtegning og underskrift fra formand, kasserer og revisor. Kassereren fremlægger årsrapporten for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og evt. en revisorsuppleant. Revisoren og dennes suppleant skal være personligt myndige.

Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Ved almindelig regnskabsmæssig revision kontrolleres, at bilagene er rigtig udregnede, at bilag og bogføring er i overensstemmelse med hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede.

Ved såkaldt kritisk revision foretages desuden en vurdering af, om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger, og at de foretagede dispositioner i øvrigt er rimelige og forsvarlige.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift eller e-mail accept fra formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen, ved almindeligt flertal (flere end halvdelen af de afgivne stemmer).

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, inden for klatresporten, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s